Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

Tisztelt Honlapunkra Látogató!

A jelen tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit.

A személyes adatok kezelésének jogszerűnek és tisztességesnek kell lennie. A természetes személyek számára átláthatónak kell lennie, hogy a rájuk vonatkozó személyes adataikat hogyan gyűjtik, hogyan és meddig használják fel, azokba hogyan és kik tekinthetnek bele.

1. Tájékoztató adatok

Adatkezelő
Neve: Kenway Real Estate Kft.
Székhelye: 1051 Budapest, Sas utca 1. földszint
Adószáma: 29262425-2-41
Képviseli: Kedvek Rudolf ügyvezető
Elérhetőség: info@kenway.hu

2. Az adatkezelések leírása

A Kenway Real Estate Kft., mint Adatkezelő ingatlanberuházással és fejlesztéssel, komplex belsőépítészeti tervezéssel, kivitelezéssel és tanácsadással, valamint ingatlanforgalmazói tevékenységgel és az ehhez kapcsolódó üzleti tevékenységgel foglalkozik. Tevékenységén bélül a természetes személyek adatkezelésének célja a hozzá forduló személyének azonosítása, kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, ügyfél igényeinek feltárása, ügyfelek között a kapcsolat létrehozása, az ingatlanra vonatkozó ügylet létrejöttének és teljesítésének elősegítése, hitelfelvétel elősegítése, a jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, igények érvényesítése, jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése (pl. ügyfél-átvilágítás), panaszkezelés, fogyasztóvédelemmel kapcsolatos feladatok ügyintézése.

Az adatkezelés célja emellett jogszabályban foglalt kötelezettségek teljesítése, ilyen elsősorban a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény által előírt azonosítás, bejelentési, nyilvántartási kötelezettség.

Adatkezelő weblapjának címe: https://kenway.hu/

Adatkezelő WEB lapján az érdeklődök a Társaság tevékenységéről tájékozódhatnak és Adatkezelő részére a https://kenway.hu/kapcsolat/ oldalon üzenetet küldhetnek.

Az adatkezelés célja az Adatkezelő szolgáltatásainak népszerűsítése, közvetlen kapcsolat felvétele az ügyféllel.

3. Az érintettek kategóriája

Érintett a jelen tájékoztató szempontjából minden azonosított vagy azonosítható természetes személy, aki Adatkezelő honlapján keresztül kívánja a kapcsolatot a Társasággal felvenni.

Adat minden Érintett vonatkozásában kezelésre kerül.

4. A kezelt személyes adatok köre

Az Érintett Adatkezelő által kezelt személyes adatai:

 • megadott név
 • megadott e-mail cím
 • telefonszám (megadása nem kötelező)
 • időbélyeg,
 • IP cím,
 • üzenet szövegében található adatnak minősülő információk

5. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Érintett hozzájárulása. Az Adatkezelő honlapján az üzenet elküldése csak abban az esetben lehetséges, ha az Érintett az adatvédelmi tájékoztatóra mutató link mellett lévő kis négyzet bejelölésével kifejezetten nyilatkozik, hogy a Társaság adatkezelési tájékoztatóját megismerte, az abban foglaltakat elfogadja és kifejezetten hozzájárul megadott adatainak a kezeléséhez.

Az Érintett az adatkezeléshez történő hozzájárulását – Adatkezelő e-mail címére (info@kenway.hu) küldött nyilatkozatával – bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

6. Az adattárolás határideje

Adatkezelő az Érintettek tárolt adatait az üzenet elküldését követő 1 évig őrzi.  Amennyiben az üzenet elküldését követően a felek között szerződéses kapcsolat – egyéb jogviszony – alakul ki, akkor az adatok őrzése a szerződéshez kapcsolódó adatkezelés szabályai szerint alakul.

7. Sütik használata

A honlapon a sütik használatának célja, hogy a későbbiekben jobban testre szabhatóak legyenek a weboldalak, az Ügyfél érdeklődésének és igényeinek megfelelően, ezáltal könnyebbé válik az oldalak használata. A sütik célja továbbá a jövőbeni felhasználói tevékenységek gyorsítása és a felhasználói élmény javítása az oldalak használata közben. A sütik anonim, összesített statisztika készítésére is alkalmasak, így jobban megérthető, hogy az emberek hogyan használják az oldalakat és így javítani lehet azok struktúráján és tartalmán. Ebből az információból nem lehet a természetes személyt azonosítani.

A használt sütik fajtái:

 • Anonim látogatóazonosító (süti) elhelyezés: Az anonim látogatóazonosítók (sütik) olyan fájlok vagy információdarabok, amelyek a felhasználó számítógépén (vagy más internetképes készülékén, mint okostelefon vagy táblagép) tárolódnak, amikor meglátogat egy oldalt. Egy süti általában tartalmazza a webhely nevét, ahonnan az jött, a saját „élettartamát” (vagyis, hogy milyen hosszan marad a készüléken) és az értékét, ami általában egy véletlenszerűen generált egyedi szám
 • Szükséges sütik: Ahhoz szükségesek, hogy az oldalak jól működjenek, lehetővé teszik a felhasználóknak, hogy mozogjon webhelyeken és használja a különböző funkciókat. Például a korábbi lépésekre, beírt szövegre való emlékezés megkönnyíti a használatot, amikor visszanavigál egy oldalra ugyanabban a munkamenetben.Ezek a sütik nem azonosítják egyénileg a felhasználót. Ha a felhasználó nem fogadja el ezen sütik használatát, annak hatása lehet a webhelyre és annak teljesítményére.
 • Teljesítmény sütik: Segítik megérteni, hogy a látogatók hogyan lépnek kapcsolatba webhelyekkel azáltal, hogy információt szolgáltatnak a meglátogatott helyekről, arról, hogy mennyi időt töltenek az oldalon, és bármely problémáról, amivel találkoztak, mint például a hibaüzenetek. Ez segít a Szolgáltató webhelyeinek teljesítményének javításában.Ezek a sütik nem azonosítanak egyénileg felhasználót. Az adatokat összesítve és névtelenül gyűjtik.
 • Funkcionalitás sütik: Lehetővé teszik a webhelyeknek, hogy emlékezzenek arra, mik kerültek kiválasztásra (mint például a felhasználónév, nyelv, vagy a régió, ahol tartózkodik az oldal látogatója), hogy egy személyesebb online tapasztalatot nyújtsanak. Azt is lehetővé teszik, hogy videókat nézzen, játékokat játsszon és társasági eszközöket használjon, mint például a blogok, chatszobák és fórumok.Az ilyen sütik által gyűjtött információkban lehetnek személyes azonosító adatok, amelyeket a felhasználó megosztott, mint a felhasználóneve vagy profilképe. Mindig nyilvánvalóan tájékoztatni kell az Ügyfelet arról, hogy milyen információt gyűjt a Társaság, mit csinál vele és kivel osztja meg azt. Ha nem fogadja el az oldalt használó ezeket a sütiket, annak hatása lehet a webhely teljesítményére és funkcionalitására és korlátozhatja hozzáférését a webhely tartalmához.
 • Célzás vagy Reklám sütik: Ezeket a sütiket olyan tartalmak szállítására használja a Társaság, amelyek relevánsabbak a felhasználó számára és érdeklődési köre számára. Ezeket arra lehet használni, hogy célzott hirdetést juttassanak el, és hogy korlátozzák, hogy hányszor néz meg valaki egy hirdetést.Abban is segítenek, hogy mérni lehessen a reklám kampányok hatékonyságát az oldalakon. Ezeket a sütiket arra lehet használni, hogy emlékezzenek a webhelyekre, amelyeket meglátogatott a felhasználó és megoszthatja a Társaság ezt az információt más felekkel, ideértve hirdetőit és az ügynökségeket.Az ilyen sütik legtöbb fajtája követi a fogyasztókat IP címükön keresztül ez által gyűjthetnek személyesen azonosítható információkat.

8. Az érintett jogai

Átlátható tájékoztatás
Az Érintettnek joga, hogy az őt érintő adatkezelésekről tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatást kapjon. Ezért az Adatkezelő minden adatkezeléssel is foglalkozó dolgozója kellő információval rendelkezik, hogy – amennyiben írásbeli tájékoztatás nem elérhető, vagy az nem ad az adott kérdésre választ, vagy az érintettnek további kérdései lennének – az adatkezelésről kielégítő információt nyújtson. Amennyiben a kérdés azonnal nem válaszolható meg vagy a kérdés elektronikus úton vagy írásban érkezett, úgy az Adatkezelő 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet olyan formában, ahogy az érintett a kérdést feltette, kivéve, ha ezt az érintett más módon kéri.

A tájékoztatás díjmentes, ezért díj nem számítható fel.

Az Adatkezelő – tekintettel az adatkezelés jogalapjára és arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat az Érintettől gyűjti – az adatok megszerzésének időpontját megelőzően tájékoztatja az ügyfelet az adatkezelésről.

Hozzáférés joga
Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése az Adatkezelőnél folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az Adatkezelő köteles kérelem esetén az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátani.

Helyesbítéshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Törléshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő kezelte
 • az Érintett visszavonja az adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • igazolható, hogy az Adatkezelő a személyes adatokat jogellenesen kezeli
 • a személyes adatok törlését jogszabály előírja

Adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő adatkezelést igazoló jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy fontos közérdekéből lehet kezelni.

Amennyiben az adatkezelő a korlátozást feloldja, mivel annak okai már nem állnak fenn, az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adatfeldolgozó
Az Adatkezelő a honlapot látogató és azon keresztül számára üzenetet küldő természetes személyek adatainak kezeléséhez adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu
URL https://naih.hu
Koordináták: É 47°30’36.8”; K 19°02’54.2”

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Budapest, 2021. augusztus 1.